Στις 20.7.2023 στην Μπιέλλα της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε το τελικό Review του Ευρωπαϊκού Έργου Factlog – Energy Aware Factory Analytics for Process Industries.

Στο πλαίσιο του έργου, το ELTRUN E-Business Research Center ανέπτυξε την συνολική υπηρεσία βελτιστοποίησης η οποία εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε σε τέσσερις πιλότους-εργοστάσια, παρέχοντας πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή. Επιπροσθέτως, το εργαστήριο είχε και την επιστημονική εποπτεία του έργου.

Το έργο Factlog είχε ως στόχο την δημιουργία ψηφιακών διδύμων με εξελιγμένες δυνατότητες για τις βιομηχανίες διεργασιών. Με κύρια τεχνολογία τους Ψηφιακούς Διδύμους (Digital Twins) o στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός συνόλου Επαυξημένων Ψηφιακών Διδύμων (Enhanced Cognitive Twins) οι οποίοι υποστηριζόμενοι από υπηρεσίες όπως η αναλυτική, η προσομοίωση, η τεχνητή νοημοσύνη και η βελτιστοποίηση είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν άμεση ανάδραση σε περιπτώσεις αναγνώρισης ανάγκης για προληπτική συντήρηση, ανίχνευση και μετριασμό των ανωμαλιών στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, παρακολούθηση της ενέργειας και λοιπών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από τις μηχανές παραγωγής, βελτιστοποίηση του συνολικού προγραμματισμού της παραγωγής και τελικά την εν’ γένει βέλτιστη λειτουργία των μηχανών παραγωγής. Το σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου αξιολογήθηκε σε τέσσερις πιλότους αντιπροσωπευτικούς της βιομηχανίας και πιο συγκεκριμένα:

Διυλιστήρια πετρελαίου: Στον παρόν πιλότο το πρόβλημα που το Factlog κλήθηκε να αντιμετωπίσει είναι η εκτός προδιαγραφών παραγωγή LPG, με στόχο την άμεση αναγνώριση δυνητικής παραγωγής εκτός προδιαγραφών και την επαναφορά της σε παραγωγή εντός-προδιαγραφών με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία: Στον παρόν πιλότο το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν η βελτιστοποίηση της παραγωγής νέων υφασμάτων (και δειγμάτων) με την χρήση δεδομένων της λειτουργίας των αργαλειών, λαμβάνοντας υπόψη των δυνητικών προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ύφανσης.

Αυτοκινητοβιομηχανία: Στον πιλότο της αυτοκινητοβιομηχανίας το πρόβλημα που το Factlog κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν η εύρυθμη και βέλτιστη λειτουργία της παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες προληπτικής συντήρησης.

Επεξεργασία Χάλυβα: Στον πιλότο της βιομηχανίας επεξεργασίας χάλυβα, το κύριο πρόβλημα που κλήθηκε το Factlog να αντιμετωπίσει ήταν η βελτιστοποίηση της παραγωγής σε ένα μη τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή συντήρηση των μηχανών παραγωγής και λοιπές αστοχίες παραγωγής.

Η επιστημονική συνεισφορά των ερευνητών του εργαστηρίου στο έργο και στην κοινωνία αντικατοπτρίζεται από τις δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου σε περιοδικά όπως: Journal of the Association for Information Systems, Production and Operations Management, INFORMS Journal on Computing και European Journal of Operational Research ως επίσης και σε ακαδημαϊκά συνέδρια του χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο Factlog επισκεφθείτε το https://factlog.eu/